RGB


RGB (INSTALACJA MULTIMEDIALNA, 2014)
Praca magisterska na kierunku fotografii, 
PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi;
promotor:  prof. Grzegorz Przyborek

RGB to rzeczywistość widziana przez pryzmat barw składowych obrazu emitowanego z ekranu telewizyjnego. To również próba zmierzenia się z uczuciem odrętwienia i pustki zrodzonej z postawy biernego obserwatora; chęć przedostania się poza pozorne poczucie komfortu dane oglądającemu. W RGB emocje uwięzione zostały w obrazach, poddane rygorowi płaszczyzn i koloru. Jeśli jest jakaś relacja z innym, to nie ma swojego początku, ani tym bardziej końca – oglądane obrazy zmieniają się tylko pozornie - ukazują oparte na tych samych gestach powtarzające się rytuały. Przynależą do składowych bycia, ale nie stanowią harmonijnej całości. W tej „rozłożonej” rzeczywistości wszystko drażni – począwszy od dźwięku, skończywszy na niewygodnym, szkolnym krześle, które w niczym nie przypomina wygodnego fotela z pokoju telewizyjnego. RGB to rozciągnięty w czasie ułamek sekundy, w którym barwy rozszczepiły się, aby ukazać smutną rzeczywistość, rzeczywistość więzienia.


RGB (MULTIMEDIA INSTALLATION, 2014)
M.A. thesis the faculty of photography 
Leon Schiller Łodź Film School in Łódź
supervisor: prof. Grzegorz Przyborek

RGB is a reality seen though the prism of component colors of the image emitted from the TV screen. It is also an attempt to face the feeling of numbness and void born from the attitude of passive observer, the desire to get through illusive feeling of comfort given to the viewer RGB emotions were imprisoned in the images, surrendered to the discipline of surface and color. If there is any relation with other it has no beginning or what’s more the end- viewed images change but only as illusion- they show repeated rituals based on the same gestures. They are parts of existence but do not make harmonious whole. In this “dismantled” reality everything irritates – from the sound to uncomfortable school chair that does not resemble comfortable armchair from the TV room. RGB is a fraction of second stretched in time, where the colors are split to present sad reality, the reality of prison.