RELACJA (nie) ZAKOŃ...

RELACJA (NIE)ZAKOŃCZONA
(FOTOGRAFIA, 2011)

Praca licencjacka na kierunku fotografii,
WSSIP w Łodzi zrealizowana pod czujnym okiem
dr Piotra Komorowskiego

 Praca teoretyczna będąca uzupełnieniem do cyklu obejmuje opis sześciu fotografii z cyklu Relacja (nie) zakończona.

    W pracy prześledziłam zależności między kobietą i mężczyzną wstępujących w relację ze sobą. Celem mojej pracy była analiza złożoności zachowań i emocji związanych z funkcjonowaniem jednostki w relacji. Analiza ta zmusiła mnie do poszukiwań odpowiedzi w oparciu o filozofię, psychoanalizę i historię fotografii, a także własne obserwacje. Postawienie pytań o znaczenie relacji z drugą osobą, rozpatrywanie aspektów pragnienia, odgrywania ról, dominacji i uległości doprowadziły mnie do skonstruowania wniosku o konieczności samopoznania niezbędnego do rozwoju. Wymiar mojego cyklu jest symboliczny – odwołując się do archetypów wykreowałam pewien scenariusz zdarzeń mający unaocznić złożoność mechanizmów zachowań i zależności budujących relację. Na fotografiach przedstawiłam kolejne etapy – początku relacji między kobietą i mężczyzną, jej egzystowania i zakończenia (śmierci).  
RELATIONSHIP (UN) FINISHED
(PHOTOGRAPH, 2011)

B.A. Thesis faculty of photography 
The Higher School of Art and Design in Lodz completed under careful supervision of dr Piotr Komorowski

 Theoretical work as a supplement to the series is a description of six photographs from Relationship un (finished) series.

I my work I investigated correlations between a woman and a man starting relationship. The aim of my wok was analysis of complexity of behaviors and emotions associate with
functioning of the person within relationship. This analysis forced me to search for answers with the help of philosophy, psychoanalysis and the history of photography as well as my own observation.  Asking questions about the meaning of relationship with the other person, considering the aspects of desire, performing roles, domination and submission led me to conclusion about necessity of getting to know oneself as something necessary for development. Referring to the archetypes I created certain scenario of even to show complexity of behavior mechanisms and correlations building a relation I presented subsequent stages on Photographs – the beginning of the relationship between women and men, the existence and its end(death).